Preguntes freqüents

Validesa legal

Aquell tipus de comunicació establerta per mitjans telemàtics en la que una tercera part, aliena a la comunicació, dona fe d’haver-se produït la comunicació. En el cas de Lleida.net, quan parlem de comunicacions electròniques certificades ens referim a l’SMS i al correu electrònic.

Les comunicacions electròniques convencionals són fàcilment manipulables. Això suposa que sigui molt senzilla la impugnació, en un procediment judicial, d’una comunicació electrònica sense certificar.

La certificació redueix aquest risc a la seva mínima expressió, en existir una tercera part que acredita el contingut i el moment de la comunicació. Per a acreditar aquest contingut, aporta un document que inclou una sèrie de mesures tècniques que evita la discussió sobre les dades contingudes. En el cas de Lleida.net, emetem el següent certificat, que inclou la nostra signatura digital amb un hash del missatge i un segell de temps d’una entitat de certificació.

Conventional electronic communications are easy to manipulate. As a result, an unregistered electronic communication is very easy to challenge in legal proceedings

Sending registered mail via Lleida.net's systems minimises that risk. A third party is involved in the communication that records the events taking place from the moment it is sent until it is delivered to the addressee, along with the content of the text and attachments of the communication.

Sí. Tant l’article 24 de la LSSICE, que remet a la Llei d’Enjudiciament Civil, com la mateixa LEC, reconeixen els documents electrònics com a mitjans de prova i com a mitjans de notificació. Així ho reconeix el Tribunal Suprem en el seu Auto 2501/2013 del 21 de març.

“el procurador dels tribunals va obtenir l’efectiva notificació i requeriment en forma telemàtica, amb els certificats electrònics acreditatius de la pràctica d’això, emesos per un prestador de serveis de certificació”.

En definitiva, una comunicació electrònica certificada (sigui SMS o correu electrònic) constitueix una prova documental legítima en un judici, sotmesa al règim general:

Si no s’impugna, constituirà una prova plena.

Si s’impugna el seu valor probatori, es valorarà amb arranjament al principi de la lliure convicció del jutge.

On this service abounds jurisprudence and other resolutions issued in recent years recognizing their validity.

Evidentment. Al nostre ordenament jurídic, per a que existeixi un contracte es necessita consentiment, objecte i causa. Per acreditar l’existència d’aquest consentiment és perfectament vàlida la utilització d’un mitjà electrònic, equiparat a qualsevol mitjà escrit, com s’ha comentat anteriorment. Un cop més, l’existència d’una tercera part que proveeixi de manera fefaent l'existència d’aquest acord, suposa la creació d’una prova documental amb valor probatori reforçat, molt difícil de destruir.

Lleida.net pot certificar de manera bidireccional tant correus electrònics certificats com SMS certificats, generant-se autèntics contractes electrònics jurídicament vinculants.

This document is in PDF format and is signed with a qualified time stamp in compliance with EU Regulation 910/2014 and the RFC 3161 Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP) standard.

The documentary evidence constitutes private proof and evidence wrapped in technological security measures to protect its content. Evidence is collected solely and exclusively in LLEIDA.NET's controlled environment, equipped with an Information Security Management System certified to ISO 27001:2013. All the information is recorded in a document, digitally signed with a qualified signature, and a timestamp from a Certification Authority included.

This document is stored securely in accordance with the criteria of the Information Security Management System. Lleida.net safeguards the documentary evidence for a minimum period of 5 years and may confirm its authenticity, integrity and legality at the client's request and the request of the Court if its validity is questioned.

The documentary evidence is fully legally valid and includes:

 • Sending data:

  • Company name, user ID and sender's email address

  • Destination email address

  • Date and time of remittance

  • Date and time of delivery

  • Status of the recipient's mail server

  • Email content and attachments (up to 5 MB)

 • Technical Annex to the remittance:

  • Message ID

  • IP of the outgoing mail server

  • IP of the destination mail server

Furthermore, with the communication certificate, LLEIDA.NET provides an Addendum, an additional service to the registered email. A PDF attachment is issued with the display information once it is detected that the inserted pixel has been downloaded. The Addendum is a cost-free service included by default in the Registered Email service. (can be disabled on request).

The Addendum attests that the recipient of the registered e-mail has viewed the contents of the email. Once generated, it is available on the web platform of the service https://portal.burofaxelectronico.com/.

The documentary evidence shall include on top of the above information the following:

 • Date and time of access to the content

 • IP address of the device

 • User Agent

L’article 28.2 de la LSSICE diu que “s’entendrà que s’ha rebut l'acceptació i la seva confirmació quan les parts a qui es dirigeixen puguin tenir constància d’ell. En el cas que la recepció de l’acceptació es confirmi mitjançant justificant de recepció, es presumirà que el seu destinatari pot tenir la referida constància des que aquell hagi estat emmagatzemat al servidor on estigui donat d’alta el seu compte de correu electrònic, o al dispositiu utilitzat per a la recepció de comunicacions.

Això implica que és suficient certificar que la comunicació està a disposició del receptor (és a dir, al seu telèfon mòbil si és un SMS certificat, o al seu servidor de correu si es tracta d’un correu electrònic certificat) perquè tingui validesa jurídica.

It shall be presumed that the recipient shall have access to the previous record as soon as the message has been stored on the server on which their email account is registered or on the device used for the receipt of communications.

This implies that it is sufficient to certify that the communication is available to the receiver (that is, on its mobile phone if it is a Registered SMS, or on its email server if it is a Registered email) for it to have legal validity.

Es tracta d’una figura recollida a l’article 25 de la LSSICE com aquella entitat que, aliena a les declaracions de voluntat de les parts, les arxiva, registrant la data i l’hora d’aquestes.

EU Regulation ) 910/2014, on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal) eIDAS:

‘trust service provider’ means a natural or a legal person who provides one or more trust services either as a qualified or as a non-qualified trust service provider;”

LLEIDA.NET implements specific security procedures, reliable systems and products, and secure electronic communication channels to guarantee a reliable environment under the sole control of LLEIDA.NET, to ensure that the service provided is equivalent to that provided and offers the same guarantees and acknowledgement as that used in an environment fully managed by the user.

Lleida.net és la primera operadora de telecomunicacions que presta serveis com a proveïdor de serveis de confiança. Amb l’autorització de la CMT, actualment integrada a la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) des de l’any 1998, l’entitat ha estat requerida per Jutjats i Tribunals en centenars d’ocasions amb la finalitat de certificar les dades d’una determinada comunicació. Això ens obliga a complir totes les obligacions inherents a ostentar aquesta autorització.

D’aquesta experiència i del coneixement sobre les necessitats del client, obtenim el know-how per seguir oferint els nostres serveis de certificació amb la màxima qualitat i credibilitat.

As in all Lleida.net's registered services acting as a trust service provider, documentary evidence in PDF format is issued at the end of the process, recording the events of the signature process, as explained in detail in the previous questions.

Lleida.net is a qualified service provider in compliance with the eIDAS Regulation for the European Union and a telecommunications operator in several countries, including Spain, where it is licensed by the CNMC to operate.

As Trust Services Provider (TSP), we provide solutions for eNotification and eContracting, eSignatures, KYC 2.0 identity validation processes, and SMS Solutions.

Lleida.net simplifies the digitalisation processes, ensuring legal guarantees in its online communications. Lleida.net's certification services use its proprietary patented technology and it is easy to use, does not require any software installation and reduces the use of paper

Lleida.net provides security and profitability to the electronic communications of companies, improving its results. The key feature of the development of Lleida.net is the innovation in its services , based upon two premises: the ability to listen, understand and satisfy the needs of customers and, as a team, being able to transform these needs into results through R&D in house processes.

Lleida.net was born in 1995 to provide Internet access service, as well as hosting service and sent its first SMS in 2002. Its clients led Lleida.net to investigate how to send secure communications with proof of delivery. Thus, Lleida.net developed electronic notification solutions: Registered SMS, Registered Email, Registered Invoice, Registered Receipt, Openum and Openum eIDAS, Electronic Contracting solutions including Registered SMS Contract, Registered Email Contract, Click & Sign and Know Your Customer (eKYC) solutions.

Qualified under the European eIDAS regulation in the "Registered Electronic Delivery Services" category, it is currently listed on the BME Growth, Euronext and OTC. It has more than 200 patents worldwide and a Telecommunications Operator Licence in the United States, Colombia, United Kingdom, France and Spain (with CNMC licence). From its 19 worldwide offices it provides its services to banks, insurers, Insurtech and fintech companies , telecom companies, governments, employment agencies, postal services, utilities, retailers and many other organizations.