Avís Legal

Identitat del titular de la pàgina web

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.
Calle Téllez 56
Local C
28007 Madrid (SPAIN)

CIF: A25345331

Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, volum 37085 foli 92 full M-662.074 Inscripció segona

Lleida.net és una operadora de comunicacions amb autorització de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions per a la prestació dels següents serveis:
- Transmissió de dades - Proveïdor d'accés a internet (10/12/1998).
- Servei telefònic fix (11/05/2005).
- Transmissió de dades - Emmagatzematge i reenviament de missatges (23/4/2008).
- Operador mòbil virtual - Complet (5/12/2008).

Per a la prestació d'aquests serveis i sobretot en relació amb al tractament de les dades que comporten aquestes activitats, a Lleida.net li és d'aplicació la següent legislació:

Àmbit telecomunicacions:
Llei 9/2014 del 9 de maig, General de Telecomunicacions (LGTel).
- Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de les dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions.

Àmbit Serveis de confiança:
- Reglament UE 910/2014, relatiu a la identificació electrònica i els Serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior (Reglament eIDAS)
Llei 34/2002 del 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. (LSSI)
- Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Àmbit protecció de dades:
- Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD)
- Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
- Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.