Condicions de contractació

Condicions generals de venda

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web, www.lleida.net (en endavant Lloc Web) l’ostenta: LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A., proveïda de NIF: A25345331 i dades de contacte:

Adreça: C/ Téllez 56, local C · 28007 Madrid
Telèfon de contacte: +34973282300
Email de contacte: info@lleida.net

Aquest document (així com qualsevol altre document que aquí es mencioni) regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquest Lloc Web (www.lleida.net) i la compra o adquisició de serveis en el mateix (en endavant, Condicions de Venda).

A efectes d’aquestes Condicions s'entén que l’activitat que Lleida.net desenvolupa a través del Lloc Web compren:

 • Serveis de notificació electrònica
 • Serveis de contractació electrònica
 • Serveis de comunicacions no certificades
 • Solucions de validació de dades

El detall dels serveis es troba disponible a l’Annex 1 de les presents Condicions Generals de Venda

A més de llegir les presents Condicions de Venda, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’ Avís Legal i les Condicions Generals de Contractació, incloent-hi, la Política de cookies, i la Política de privacitat i de protecció de dades de Lleida.net. En utilitzar aquest Lloc Web o en fer i/o sol·licitar l'adquisició d'un producte i/o servei a través de la mateixa, l'Usuari accepta quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l'anteriorment esmentat, per la qual cosa si no està d'acord amb tot això, no ha d'usar aquest Lloc Web.

Així mateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L'Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que hi accedeixi, navegui i/o utilitzeu el Lloc Web, ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol·liciti l'adquisició de serveis.

Per a totes les preguntes que l'Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions, pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzar el formulari de contacte.

2. L’USUARI

L'accés, la navegació i l'ús del Lloc Web, confereix la condició d'usuari (en endavant referit, indistintament, individualment com Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la que s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat de fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 • Fer ús d'aquest Lloc Web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No fer cap compra falsa ni fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria a les autoritats pertinents.
 • Facilitar dades de contacte verídiques i lícites, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades.

L'usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a formalitzar contractes a través d'aquest Lloc Web.

L'Usuari podrà formalitzar, a elecció seva, amb Lleida.net el contracte de compravenda dels serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què les presents Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web a través dels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia de www.lleida.net, durant el qual diversos serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella, o espai final de compra i, finalment, fer clic a "Comprar".

Així mateix, l'Usuari haurà d'omplir i/o comprovar la informació que en cada pas se li demana, tot i que durant el procés de compra, abans d'efectuar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l'Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Lleida.net ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació de servei, és a dir, la confirmació de la comanda.

Mitjançant el Lloc Web, l’usuari adquireix crèdits, sent la unitat de canvi dels serveis. Pot consultar l’equivalència en crèdits dels serveis aquí.

La vigència dels crèdits comprats no caduca.

Un cop el procediment de compra ha acabat, l'Usuari accepta que el Lloc Web generi una factura electrònica (PDF) que es farà arribar a l'Usuari a través del correu electrònic. Així mateix, l'Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a Lleida.net utilitzant els espais de contacte del Lloc Web o mitjançant les dades de contacte facilitades més amunt.

L'Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, una imatge d'aquest en la seva pàgina del Lloc Web; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de Lleida.net amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això apliquen, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen als Usuaris d'acord amb la política de privacitat d'aquest Lloc Web.

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per Lleida.net mitjançant el Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels serveis i/o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula 9 d'aquestes Condicions) afecti la prestació dels serveis. Si la prestació d'un servei esdevingués irrealitzable, Lleida.net es compromet a contactar a l'Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonat en concepte d'import.

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus dels crèdits exhibits al Lloc Web són els finals, i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyali i apliqui qüestió diferent.

La moneda mitjançant la qual s'efectua la compra serà en euros (EUR); en el cas que l'usuari en el moment de formalitzar la compra es trobi als Estats Units la moneda disponible per a la compra seran dòlars nord-americans (USD) i el supòsit que es trobi a Colòmbia, en pesos colombians (COP). La ubicació de l'usuari es determina per la IP a través de la qual es produeix la connexió a la Web.

En cap cas el Lloc Web afegirà costos addicionals al preu d'un producte o d'un servei de forma automàtica, sinó només aquells que l'Usuari hagi seleccionat i triat voluntàriament i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l'Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

El mitjà de pagament acceptat és a través de targeta de crèdit.

En tot cas, en fer clic a "Comprar" l'Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

Lleida.net utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmeses per l'Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el Lloc Web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora d'aquestes, si l'entitat no autoritzés el pagament, Lleida.net no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'Usuari.

Una vegada que Lleida.net rebi l'ordre de compra per part de l'Usuari a través del Lloc Web, es farà una pre-autorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s'enviï a l'Usuari la confirmació d'enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si s'escau, lloc establert.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per a la seva prestació s'entendran localitzats en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

Les compres en què l’usuari es trobi a Canàries, Ceuta i Melilla, es trobaran exemptes d'IVA per aplicació del que disposa Llei 37/1992, i a la Directiva 2006/112, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents d'acord amb la normativa vigent en cada un d'aquests territoris.

En aquest mateix sentit, i de conformitat amb el capítol I del títol V de la Directiva 2006/112 de Consell del 28 de novembre de 2006 relativa al sistema comú de l'IVA, les comandes de compra es localitzaran, per a la seva prestació, en aquell Estat membre de la Unió Europea en què l'adreça que figura en la comanda de compra es localitza i, per tant, l'IVA aplicable serà el vigent en l'esmentat Estat membre.

Per a la resta de localitzacions, diferents de les anteriors, on les comandes de compra es localitzessin, per al seu lliurament i/o prestació s'aplicarà la normativa vigent en cada moment.

6. ACTIVACIÓ DEL SERVEI

Donada la naturalesa dels serveis, no procedeix a efectuar cap lliurament físic d'aquests, sinó que es produeix una posada a disposició dels mateixos mitjançant l'activació d'un usuari.

Un cop activat l'usuari, es faciliten les credencials a través del correu electrònic que hagi indicat en el procés d'alta.

Les credencials li permet accedir a diferents plataformes per a l'ús dels serveis:

De la mateixa manera, permet accedir a les API dels serveis disponibles a https://api.lleida.net

L'activació dels serveis es produeix quan Lleida.net rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició efectuada.

Sense perjudici de l'anterior, Lleida.net en el moment de l'activació dels serveis ofereix crèdits gratuïts que s'afegeixen als comprats per l'usuari.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l'Usuari que en cas que detecti que s'ha produït un error en introduir dades necessàries per a processar la sol·licitud de compra en el Lloc Web, pot modificar els mateixos posant-se en contacte amb Lleida.net a través dels espais de contacte habilitats en el mateix, i, si s'escau, a través d'aquells habilitats per contactar amb el servei d'atenció a client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general).

De la mateixa manera, es remet a l'Usuari a consultar l'Avís Legal i Condicions Generals d'Ús i, en concret, la Política de privadesa per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

8. DEVOLUCIONS

En els casos en què l'Usuari adquirís serveis en o través del Lloc Web del titular, l'assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L'Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l'article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d'un servei que l'usuari pogués contractar en aquest Lloc Web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per Lleida.net, haurà perdut el seu dret de desistiment.

En el cas que no hagi començat la seva execució, tindrà el dret a desistir d'aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà al cap de 14 dies naturals a partir del moment de l'activació del servei mitjançant el lliurament de les credencials. Per exercir aquest dret de desistiment, l'Usuari ha de notificar la seva decisió a Lleida.net. Podrà fer-ho, si és el cas, a través de l'enviament d'un correu electrònic a clientes@lleida.net.

L'Usuari, sense importar el mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, Lleida.net reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en què Lleida.net és informat de la decisió de desistir per l'Usuari.

Lleida.net reemborsarà a l'Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar aquest per efectuar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l'Usuari. I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què Lleida.net va ser informat de la decisió de desistiment.

Devolució de serveis defectuosos

Es tracta de tots aquells casos en què l'Usuari considera que, en el moment de l'activació del servei, aquest no s'ajusta a l'estipulat en les Condicions i el seu anexo 1, i que, per tant, s'haurà de posar en contacte amb Lleida .net immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte / error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l'apartat anterior (Dret de Desistiment).

L'Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels serveis, que seran examinats d'acord amb la petició i especificacions indicades per l'usuari i s'informarà l'Usuari, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament.

El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà tan aviat com es pugui i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

L'import abonat per aquells serveis que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament els costos en què hagi pogut incórrer l'Usuari per realitzar la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l'Usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l'Usuari, com a consumidor i usuari.

Garanties

Lleida.net no serà responsable de qualsevol dany directe o indirecte a l'Usuari, els seus empleats o terceres persones, llevat del que estableix la Llei 22 / 1994, de 6 de juliol, de responsabilitat civil per danys causats per productes defectuosos, que s'haurà de procedir tal com s'indica en l'apartat Devolució serveis defectuosos.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Lleida.net limita la seva responsabilitat pel que fa als següents casos:

 • Lleida.net aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al Lloc Web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s'utilitzi o altres d'aquesta índole.
 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. Lleida.net posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de compra, pagament, però s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l'ús d'aquest Lloc Web, l'Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Lleida.net siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web).

A efectes contractuals, l'Usuari consenteix a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Lleida.net enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'Usuari.

L'usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb Lleida.net a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s'escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, llevat que s'estipuli el contrari, Lleida.net pot contactar i/o notificar a l'Usuari en el seu correu electrònic o a l'adreça postal facilitada.

11. RENÚNCIA

Cap renúncia de Lleida.net a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per Lleida.net de compliment estricte per l'Usuari d'alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les condicions, ni exonera a l'Usuari de l'acompliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de Lleida.net a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte té efecte, llevat que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l'Usuari per escrit.

12. NUL·LITAT

Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

13. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre l'Usuari i Lleida.net en relació amb l'objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L'Usuari i Lleida.net reconeixen haver consentit la formalització d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

14. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti a Lleida.net en el curs d'una transacció en el Lloc Web, seran tractades d'acord amb el que estableix la Política de privadesa o de protecció de dades (continguda, si escau, en l'Avís Legal i condicions generals d'ús). En accedir, navegar i o utilitzar el Lloc Web l'Usuari consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'accés, navegació i/o ús d'aquest Lloc Web i els contractes de compra de serveis a través del mateix es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Lleida.net i l'Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

16. QUEIXES I RECLAMACIONS

L'usuari pot fer arribar a Lleida.net les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General).

A més, Lleida.net disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a Lleida.net en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la formalització d'aquest contracte de compra entre Lleida.net i l'Usuari emanés una controvèrsia, l'Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22 / CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Annex definició dels serveis

A1 Serveis de notificació electrònica

Per tal de poder comptabilitzar els serveis certificats, s'entén que una (1) unitat certificada (CRT) és un (1) missatge SMS certificat de fins a 612 caràcters (sense ocupació de caràcters UNICODE), o d'un correu electrònic certificat de fins a 20 MB inclosos adjunts. Cada tram de fins a 612 caràcters o 5 MB, computarà com una (1) unitat certificada.

Els documents d'evidències generats pels serveis de notificació electrònica es custodien per un període de 5 anys, inclòs a les tarifes aplicables, així mateix, també estan disponibles a les plataformes web corresponents durant 1 any.

SMS Certificat: Servei pel qual Lleida.net, en la seva qualitat d'operadora de comunicacions, i de proveïdor de serveis de confiança posa a disposició de la persona usuària la seva xarxa per al lliurament d'un missatge curt de dades dirigit a un número de telèfon mòbil i posteriorment emet un document d'evidències signat digitalment, amb un segell de temps, que acredita el número de l’emissor i receptor, contingut del missatge i moment de l'enviament i de lliurament del missatge fins on ho permeti la xarxa d'interconnexió i les característiques corresponents a l'operadora de destinació. El servei té variants en la tipologia de còmput i tarifació, consulteu amb Atenció al Client.

Correu electrònic certificat: Servei pel qual Lleida.net en la seva qualitat de proveïdor de serveis de confiança, rep, reencamina i lliura un correu electrònic d'un usuari emissor a un o diversos usuaris receptors, generant un document d'evidències signat digitalment que acredita l’adreça de correu electrònic emissora, adreces de correu electrònic receptores, contingut del missatge i lliurament a la bústia de correu electrònic de servidor de destinació. Així mateix, s'adjunta un annex amb informació relativa a l'accés al contingut del correu electrònic certificat. Aquest annex es genera de forma automatitzada en cas de produir-se la descàrrega d'un píxel inserit al correu electrònic certificat. Atès que la descàrrega del píxel és una acció aliena al control de Lleida.net, aquesta no es fa responsable de la informació obtinguda a través d'aquesta descàrrega, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la mateixa. Aquest servei disposa de la variant FACTURA CERTIFICADA, consultar per a més informació.

Recepció certificada: servei pel qual Lleida.net, en la seva qualitat d'operadora de comunicacions i proveïdor de serveis de confiança, posa a disposició de l'usuari client una bústia de correu electrònic generador de prova dels correus electrònics entrants, emetent un document d'evidències signat digitalment. Servei també disponible mitjançant SMS en la seva qualitat d'operador de telecomunicacions.

Openum: servei pel qual Lleida.net, en la seva qualitat de proveïdor de serveis de confiança certifica si un missatge de correu electrònic enviat des de la plataforma https://admin.openum.eu o https://tools.lleida.net ha estat obert o llegit, emetent un document d'evidències signat digitalment que recull els esdeveniments d'enviament del correu electrònic i l'esdeveniment d'accés a una URL gestionada per Lleida.net en la qual s'allotja un o diversos documents adjunts tipus PDF.

Secret Lleida.net: servei pel qual Lleida.net, en la seva qualitat de proveïdor de serveis de confiança certifica si un missatge de correu electrònic enviat des de la plataforma https://adminsecret.lleida.net ha estat obert o llegit, emetent un document d'evidències signat digitalment que recull els esdeveniments d'enviament del correu electrònic i l'esdeveniment d'accés a una URL gestionada per Lleida.net en la qual s'allotja un o diversos documents adjunts tipus PDF. En el document d'evidències s'indica que la informació que conté i ha estat certificada és confidencial mitjançant una marca d'aigua.

A2 Serveis de signatura i contractació electrònica

Per tal de poder comptabilitzar i carregar al client els missatges certificats, es considerarà una unitat certificada (CRT) un missatge SMS certificat de fins a 612 caràcters (sense ocupació de caràcters UNICODE), o d'un correu electrònic certificat de fins a 20 MB inclosos adjunts. Cada tram de fins a 612 caràcters o 5 MB, computarà com una (1) unitat certificada. En el cas dels serveis de contracte certificat (Contracte SMS o Contracte mail), es considera una unitat certificada per cada missatge enviat o resposta rebuda.

Els documents d'evidències generats pels serveis de signatura i contractació electrònica es custodien per un període de 5 anys, inclòs a les tarifes aplicables, així mateix, també estan disponibles a les plataformes web corresponents durant 1 any.

Contracte SMS Certificat: servei pel qual Lleida.net, en qualitat d'operadora de comunicacions i proveïdor de serveis de confiança, posa a disposició de la persona usuària la seva xarxa per al lliurament d'un missatge curt de dades dirigit a un número de telèfon mòbil així com per a la recepció de la resposta al missatge enviat, emetent un document d'evidències signat digitalment, amb un segell de temps, que acredita nombre emissor i receptor, contingut del missatge inicial i de la resposta, moment del lliurament del missatge inicial i de la resposta, tot això si fos possible.

Contracte email certificat: servei pel qual Lleida.net, en qualitat de prestador de serveis de confiança, rep a una bústia electrònica creada per al client, un correu electrònic per reencaminar-lo i entregar-lo, amb els arxius adjunts si n'hi hagués, a un correu electrònic receptor. El receptor té la possibilitat de contestar al mateix i adjuntar arxius. Un cop realitzada la resposta, es genera un document d'evidències signat digitalment que acredita adreça de correu electrònic emissora, adreça de correu electrònic del receptor, contingut del missatge i lliurament a la bústia de correu electrònic receptor i la resposta si n'hi hagués, amb indicació de, tot això amb els adjunts que s'hagin inclòs en el procés.

Connectaclick Basic: servei pel qual Lleida.net, en qualitat de proveïdor de serveis de confiança, certifica un procés de contractació llançat des de la plataforma https://tools.lleida.net, incloent-hi la certificació d'un correu electrònic i la certificació d'un esdeveniment ocorregut en una URL gestionada per Lleida.net mitjançant la qual es dona conformitat, a través de la pulsió d'un botó de signatura o acceptació del document enviat per correu electrònic i el seu adjunt en suport PDF allotjat en una URL gestionada per Lleida.net.

A3 Serveis de comunicacions no certificades

SMS: servei pel qual Lleida.net, en qualitat d'operador de comunicacions electròniques, facilita una plataforma d'enviament de missatges curts SMS a telèfons mòbils de tots els operadors mòbils, sotmès a la cobertura existent en el moment de l'enviament, amb remitent numèric facilitat per LLEIDA.NET o remitent personalitzat en format alfanumèric (fins a 11 caràcters). Aquest servei inclou la possibilitat de rebre un justificant de recepció, a petició de la persona usuària, notificant el lliurament en totes les operadores en què el servei sigui suportat. En el cas de fer-se ús de l'opció de remitent personalitzat, d'un text de fins a 11 caràcters o d'un número de telèfon diferent de l'assignat a l'usuari, no serà possible la recepció de respostes. No tots els operadors mòbils permeten enviar SMS amb remitent personalitzat, de manera que aquests no tindran garantia de lliurament.

2-FACTOR AUTHENTICATION SMS: Servei pel qual Lleida.net, en qualitat d'operador de telecomunicacions, envia un missatge de text amb un codi OTP, que ha de ser introduït en una landing page de la qual es torna un resultat de la validació. El procés es caracteritza perquè el remitent de l'SMS no coneix el codi OTP, ni Lleida.net coneix des d'on s'utilitza, essent el destinatari del missatge l'únic que coneix la informació completa. Servei disponible mitjançant integració d'API disponible a https://api.lleida.net. El servei pot prestar-se mitjançant l'enviament d'un SMS CERTIFICAT.

MMS: Servei pel qual Lleida.net, en qualitat d'operador de comunicacions electròniques, facilita una plataforma d'enviament de missatges multimèdia MMS a telèfons mòbils de tots els operadors mòbils, sotmès a la cobertura existent en el moment de l'enviament, amb remitent numèric facilitat per LLEIDA.NET o remitent personalitzat en format alfanumèric (fins a 11 caràcters). Aquest servei inclou la possibilitat de rebre un justificant de recepció, a petició de la persona usuària, notificant el lliurament en totes les operadores en què el servei sigui suportat. En el cas de fer-se ús de l'opció de remitent personalitzat, d'un text de fins a 11 caràcters o d'un número de telèfon diferent de l'assignat a l'usuari, no serà possible la recepció de respostes. No tots els operadors mòbils permeten enviar MMS amb remitent personalitzat, de manera que aquests no tindran garantia de lliurament. Servei disponible en modalitat certificada.

A4 Solucions de validació de dades

Validació de telèfon: el servei permet determinar una sèrie d'informació vinculada a un telèfon mòbil mitjançant l'ús de la tecnologia ENUM Lleida.net facilitarà, en funció de la modalitat contractada del servei, la següent informació:

 • Check Network: Consulta de l'operadora a la qual pertany número mòbil / fix (temps de resposta <50 mil·lisegons).

 • Check All Consulta d'operadora i estat en què es troba (existeix o no existeix i si està actiu) un número mòbil.

Email Checker: servei pel Lleida.net comprova l'existència d'un correu electrònic i comunica el resultat a client. Servei només disponible mitjançant API.

eKYC: Gamma de serveis amb l'objectiu de proporcionar eines per a la identificació de persones participants en un procés transaccional on line. Les variants del servei són les següents:

 • OCR: Servei pel qual mitjançant la captura de l'anvers i el revers dels documents identificatiu es retornen dades a través de tecnologia de reconeixement òptic de caràcters (OCR). És a dir, retorna els camps que normalment contenen dades.

 • VALIDATION: Servei pel qual es comprova la validesa d'un document identificatiu mitjançant la comprovació de la seva integritat a través de l'anàlisi del codi MRZ. A través de la captura de l'anvers i el revers del document es validen els paràmetres d'absència / presència de les mesures de seguretat d'aquests, retornant un informe amb el resultat de l'anàlisi. És a dir, retorna els camps que normalment es diuen TEST_XXX.

 • FACE: Servei pel qual s'analitza la correspondència de la fotografia presa en el procés d'onboarding amb la del document, retornant un informe amb el resultat de l'anàlisi. També permet la comparació de dues selfies (sense necessitat que es disposi de la imatge del document d'identitat) encara que no tots els proveïdors suporten aquesta característica.

 • GRAPHICS: Servei pel qual s'obtenen les retallades dels elements gràfics obtinguts del document d'identitat. És a dir, les retallades d'imatges obtingudes del document d'identitat, la signatura, l'empremta dactilar, la foto, etc.

 • DOCUMENT: Servei pel qual a través de la captura de determinats documents, per exemple factures, torna el valor dels següents camps:

  • CUPS: en factures de proveïdors d'energia (electricitat, gas...)

  • NIF: codi NIF

  • CIF: codi CIF

El mètode d’ús és via API: https://api.lleida.net/eKYC/docs/v4/en/. Es poden utilitzar diversos resolvers a escollir segons les funcionalitats desitjades.

eKYC Video: Consisteix en un procediment d'identificació no presencial mitjançant videoconferència que pot ser assistida o automàtica, en el qual s'inclou el procés de validació de documents

El servei realitza un enregistrament de la videoconferència i captura de les imatges de l'anvers i revers del document d'identitat, i d'una selfie mitjançant la solució Web SDK. Després de la captura realitzada, de la validació de les imatges s'obté una sèrie de paràmetres de validació d'identitat, en els quals s'inclou la biometria facial. Després de l'anàlisi, el sistema realitza una validació dels paràmetres obtinguts, podent definir diferents lògiques segons les necessitats de negoci.

Després del procés d'identificació es recullen com a evidència:

 • a) Anvers del document d'identitat capturat durant la videoconferència.

 • a) Revers del document d'identitat capturat durant la videoconferència.

 • c) Fotografia de la persona interessada capturada durant la videoconferència.

 • d) Data i hora d'inici de la sessió.

 • d) Data i hora de finalització de la sessió.

 • f) Resultat de la validació (Positiva o negativa)

 • g) Geolocalització de la persona interessada segons el dispositiu utilitzat i autorització de l'usuari (opcional).

 • h) Detalls tècnics de la validació.

 • i) Vídeo del procés d'identificació.

quedant validats els següents paràmetres:

 • Presència / absència de mesures de seguretat dels documents d'identitat utilitzats en el procés d'identificació. Permetent definir per part del negoci del client el nivell d'exigència i lògica d'acceptació basat en els paràmetres disponibles.

 • Correspondència de la fotografia de la persona interessada amb el document d'identitat utilitzat en el procés d'identificació basada en el % de correspondència facial obtinguda.

El procés de validació dels paràmetres serà proporcionat pel CLIENT, mitjançant un document que serà incorporat a l'evidència com a annex.

Un cop finalitzada la gravació, totes les dades anteriors i el vídeo generat, es recullen en un document d'evidències mitjançant el qual se certifiquen, en qualitat de proveïdor de serveis confiança, tots els esdeveniments succeïts durant el procés d'identificació mitjançant la videoconferència, incloent-hi data d'inici i fi de la sessió, nom i número de document d'identitat de la persona interessada, resultat de la identificació, hash dels vídeos generats i com arxius adjunts s'inclouen les dades descrites anteriorment.

Modalitats

LLEIDA.NET posa a disposició el CLIENT diferents modalitats de prestació de la mateixa en funció del grau d'automatització del procés de vídeoidentificació:

 • a) Desatès: L'aprovació de la identificació de la persona interessada es realitza de forma automàtica a partir dels paràmetres acordats entre LLEIDA.NET i el CLIENT, i prenent com a base els paràmetres recollits de la validació de l'anvers, revers i fotografia del document d'identitat utilitzat en el procés d'identificació.

 • b) Post approval: L'aprovació de la identificació de la persona interessada es realitza de forma manual pel CLIENT a través del BackOffice o API a la seva disposició en un moment posterior a la realització de la videoconferència, tenint com a material de suport les dades recopilades en la mateixa i els resultats del servei.

 • c) Mixta: L'aprovació de la identificació es realitza de forma automàtica a partir dels paràmetres acordats entre LLEIDA.NET i el CLIENT. Si no es compleixen aquests paràmetres l'aprovació, passa a modalitat Post approval.

Per a la integració, LLEIDA.NET proporcionarà un SDK (Software Development Kit) que podrà utilitzar el CLIENT per adaptar la solució al seu flux i look & feel. Aquesta personalització podrà realitzar-la el client final o LLEIDA.NET segons les necessitats i/o capacitats de client.

En la fase de definició del projecte s'hauran de definir els paràmetres i valors que es consideren perquè la identificació sigui negativa.

A5 CLICK & SIGN

CLICK & SIGN és un procés que combina els diferents serveis de Lleida.net per al propòsit de signar documents. Mitjançant l'inici del procés a través d'un SMS o mail certificat amb un enllaç adjunt, en accedir a la mateixa es realitzen els esdeveniments de signatura electrònica.

Els elements que utilitza el servei són els següents:

 • CLICK&SIGN START: l'SMS o mail certificat que inicia el procés que inclou un enllaç a una landing page.

 • CLICK & SIGN OTP: l'SMS certificat que envia un OTP (One Time Password).

 • CLICK & SIGN BASE: els elements de signatura de procés en la landing page, poden ser: botó d'acceptació, OTP, signatura biomètrica. Inclou 3 SMS i 10 mails recordatoris no certificats.

 • CLICK & SIGN REMINDER: SMS o mails certificats per enviar com recordatoris al signant.

 • CLICK & SIGN UPLOAD FILES: esdeveniment no certificat per la pujada d'arxius. Es permeten fins a 5 arxius d'un màxim de 4 MB cada un. La tipologia d'arxius permesos és .pdf, .jpg i .png.

 • CLICK & SIGN REGISTERED UPLOAD FILES: esdeveniment certificat per la pujada d'arxius. Es permeten fins a 5 arxius d'un màxim de 4 MB cada un. La tipologia d'arxius permesos és .pdf, .jpg i .png. Els arxius tipus imatge s'emmagatzemen comprimits en el document d'evidències.

El procés es configura mitjançant la combinació dels elements anteriors, podent parametritzar diversos documents, signants i nivells de signants.

La configuració s'ha de fer mitjançant API que es troba disponible https://api.clickandsign.eu i també permet certes configuracions a través de la plataforma web disponible en https://admin.clickandsign.eu.

A la fi del procés es genera un documen d’evidències que recopila tots els esdeveniments que s'han utilitzat per a la signatura; el document d'evidències es custodia per Lleida.net durant 5 anys, estant 1 any disponible a la plataforma.

A6 OPENUM

Servei pel qual se certifica si s'ha accedit al contingut d'un missatge de correu electrònic enviat des de la plataforma https://admin.openum.eu. Lleida.net certifica l'esdeveniment d'accés a una URL gestionada per Lleida.net en la qual s'allotja un document adjunt tipus PDF. Servei disponible també mitjançant API.

Els elements que utilitza el servei són els següents:

 • OPENUM START: l'SMS o mail certificat que inicia el procés que inclou un enllaç a un URL on es troba allotjat el document o documents a notificar. Obligatori.

 • OPENUM BASE: acredita que s'ha accedit a la URL. Obligatori.

 • OPENUM REMINDER: SMS o mails certificats per enviar com recordatoris al destinatari. Opcional.

Al final del procés es genera un document d'evidències que recopila tots els esdeveniments que s'han utilitzat per a la signatura i que queda custodiat per Lleida.net durant 5 anys, estant 1 any disponible a la plataforma. En cas que el procés expiri s'emet un document d'evidències a l'efecte.

Tarifes Base Dels Serveis

Article Títol Divisa UV Valor unitari
1001 RECÀRREGA DE CRÈDITS EUR CRE 0,1180638
1002 CRÈDITS SMS EUR CRE 0,0743801
1003 RECÀRREGA DE CRÈDITS EUR CRE 0,0743801
1004 SMS CERTIFICAT EUR CRT 0,8260001
1005 CRÈDITS CHECKER EUR CRE 0,0743801
1006 CONTRACTE SMS CERT. - INICI EUR CRT 0,8260001
1007 TERMINACIÓ EUR SMS 0,0770100
1009 CHECKER EUR NET 0,0118001
1009 CHECKER EUR ALL 0,0354001
1009 CHECKER EUR HST 0,2360001
1009 CHECKER EUR HSL 0,1180001
1009 CHECKER EUR HSP 0,1770001
1009 CHECKER EUR EML 0,0413001
1009 CHECKER EUR RT 0,0442501
1009 CHECKER EUR RC0 0,1180001
1015 CONTRACTE SMS CERT. - INICI EUR CRT 0,8260001
1025 FACTURA CERTIFICADA EUR CRT 0,8260001
1026 E-MAIL CERTIFICAT EUR CRT 0,8260001
1027 MAILER EUR CRE 0,0743801
1027 MAILER EUR EML 0,0590001
1029 RECEPCIÓ CERTIFICADA SMS EUR CRT 0,7000001
1031 RECEPCIÓ CERTIFICADA E-MAIL EUR CRT 0,8260001
1032 MMS CERTIFICAT EUR CRE 0,0743801
1033 CONTRACTE E-MAIL CERT. - INICI EUR CRT 0,8260001
1034 CONTRACTE E-MAIL CERT. - TANCAT EUR CRT 0,8260001
1064 SMS CERTIFICAT MINI EUR CRT 0,3540001
1076 CLICK&SIGN GDPR SIGNED EUR UN 0,5800001
1075 CLICK&SIGN GDPR START MAIL EUR UN 0,0400001
1074 CLICK&SIGN GDPR START SMS EUR UN 0,0700001
1081 CLICK&SIGN OTP EUR UN 0,8260001
1080 CLICK&SIGN REMINDER EUR UN 0,8260001
1079 CLICK&SIGN START: EUR UN 0,8260001
1078 CLICK&SIGN BASE EUR UN 1,1810001
1052 CONNECTACLICK BÀSIC EUR CRT 0,8260001
1055 OPENUM EUR CRT 0,8260001
1073 CLICK&SIGN EUR UN 1,1810001
1085 OPENUM EIDAS EUR CRT 1,2390000
1086 2-FACT AUTH SMS EUR UN 0,2362000
1087 2-FACT AUTH SMS CERTIFICAT EUR UN 0,9448000
1088 SMS CERTIFICAT PER PARTS EUR CRT 0,3543000
1089 C&S UPLOAD FILES EUR UN 0,4130001
1090 C&S REGISTERED UPLOAD FILES EUR UN 0,8260000
1091 2-FACT AUTH EMAIL EUR UN 0,2362000
1092 2-FACT AUTH EMAIL EUR UN 0,4724000
1093 SECRET EUR UN 6,6136000
1094 OPENUM BASE: EUR UN 0,8260001
1095 OPENUM START EUR UN 1,1810001
1096 OPENUM REMINDER: EUR UN 0,826000
1097 EKYC OCR M1 EUR UN 0,944000
1098 EKYC OCR M2 EUR UN 0,413000
1100 EKYC OCR M3 EUR UN 0,944000
1101 EKYC VALIDATION M1 EUR UN 0,944000
1102 EKYC VALIDATION M2 EUR UN 0,413000
1103 EKYC VALIDATION M3 EUR UN 0,944000
1104 EKYC FACE M1 EUR UN 0,944000
1105 EKYC FACE M3 EUR UN 0,944000
1106 EKYC FACE M4 EUR UN 0,413000
1107 EKYC GRAPHICS M1 EUR UN 0,944000
1108 EKYC GRAPHICS M2 EUR UN 0,413000
1109 EKYC GRAPHICS M3 EUR UN 0,944000
1110 EKYC DOCUMENT M4 EUR UN 0,944000
1111 EKYC DOCUMENT M5 EUR UN 0,944000