El document d'evidències de Lleida.net

Valor legal El document d'evidències de Lleida.net

El document d'evidències és la prova documental, el justificant de l’enviament de la comunicació.

Es tracta d’un document signat digitalment i amb un segell de temps que acredita el contingut i el moment de la comunicació.

Certificat de comunicació electrònica.

Email certificat.

Identificador del certificat. E855295-I

El document d'evidències de Lleida.net

L’operadora de telecomunicacions “LLEIDANETWORKS Serveis Telemàtics, SA” en qualitat de tercer de confiança, certifica que les dades consignades en aquest document són les que consten en els seus registres de comunicacions electròniques.

+

Emissor, destinatari, data, hora de lliurament i missatge.

Detalls de l’enviament.

Nom/Raó social de l’usuari: Talk2Me (NIF B-43726550-T)

Identificador de l’usuari: 789XBH29

Remitent: Registered Mail Service <service@mailcert.lleida.net>

(reenviat en nom de Comptabilitat Talk2Me <facturas@talk2me.com>)

Destinatari: Newman <admin@newman.com>

Data i hora d’enviament: 2 de febrer de 2015 (16:00 GMT +1)

Data i hora de lliurament: 2 de febrer de 2015 (16:05 GMT +1)

Assumpte: Email Certificat - Factura 01-15

Missatge:

Bon dia,

Li envio la factura corresponent al mes de gener de 2015.

Talk2Me

+

Documents adjunts:

Al certificat queda constància de tots els documents adjunts inclosos en el correu i el seu contingut.

Adjunts:

Fitxer PDF Talk2Me Fra0115 Serveis gener 2015.pdf Veure fitxer adjunt. Visible als documents.
Fitxer GIF Content1-text.html
Fitxer JPG Content2-image-logolleidanetfirma.jpg Fitxer íntegre a l’annex de documents.
Fitxer Nom del fitxer

Aquest certificat s’ha generat a instàncies i amb el consentiment exprés de l’interessat, a través d’un sistema segur i confidencial, que registra el tràfic, però que no l’intervé, revela ni controla. A aquest correu electrònic se li ha assignat l’identificador únic indicat a la capçalera del registre de l’operadora de telecomunicacions signant.

Lleida, a 2 de febrer de 2015.

+

Annexos

Annex de documents de l’enviament

A continuació es mostren els documents adjunts en els correus que intervenen a la comunicació.

Annex tècnic de l’enviament

Detalls de l’enviament i entrega als destinataris o als seus agents electrònics degudament autoritzats.

+

Signatura electrònica

Signatura vàlida

Signatura electrònica del SERVEI DE COMUNICACIONS CERTIFICADES DE LLEIDA.NET

Data: 2015.02.19 19:19:29 CEST

Raó: Segellat de correu de Lleida.net

Lloc: Lleida


Lleida.net Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) Edifici H1 2a planta 25003 Lleida Spain