El document d'evidències

Com és el certificat que rebré?

Aquest és el certificat amb validesa legal que emet Lleida.net.

El document és custodiat durant un període de 5 anys, i sempre el tindràs disponible per al seu ús o impressió en format PDF al Portal d'usuaris. El certificat es pot generar en 12 idiomes.

La composició de l'evidència documental:

Certificat de comunicació electrònica

Email certificat

Identificador únic M-S2147483647

Aquest és el certificat amb validesa legal que emet Lleida.net.

L'operadora de telecomunicacions "LLEIDANETWORKS Serveis Telemàtics, SA" en qualitat de tercer de confiança certifica que les dades consignades en aquest document són les que consten en els seus registres de comunicacions electròniques.

+

Emissor, destinatari, data i hora de lliurament

Detalls de l'enviament

Nom/Raó social de l'usuari:Talk2Me (CIF/NIF B-43726550-T)

Identificador d'usuari:

Identificador d'usuari:

((reenviat en nom de Comptabilitat Talk2Me )

Destí: Newman

Data i hora d'enviament: 2 de Febrer de 2015 (16:00 GMT +1)

Data i hora d'entrega: 2 de Febrer de 2015 (16:05 GMT +1)

Assumpte: [Email Certificat - Factura 01-15]

Missatge:

Bon dia,

Li envio la factura corresponent al mes de gener de 2015.

Talk2Me

+

Documents adjunts:none

Al certificat queda constància de tots els documents adjunts inclosos al correu i del seu contingut.

Adjunts:

Fitxer Nom del fitxer
PDF Talk2Me Fra0115 Serveis gener 2015.pdf Fitxer íntegre a l'annex de documents
HTML Content1-text.html
JPG Content2-image-logolleidanetfirma.jpg Fitxer íntegre a l'annex de documents

Aquest certificat s'ha generat a instàncies i amb el consentiment exprés de l'interessat, a través d'un sistema segur i confidencial, que registra el trànsit, però que no l'intervé, revela ni controla. A aquest correu electrònic se li ha assignat l'identificador únic indicat a l'encapçalament del registre de l'operadora de telecomunicacions signant.

Lleida, a 2 de Febrer de 2015

+

Annexes

Annex de documents

A continuació es mostren els documents adjunts als correus que intervenen a la comunicació.

Annex tècnic

etalls de l'enviament i lliurament als destinataris o als seus agents electrònics degudament autoritzats.

+

Signatura electrònica

Signatura vàlida

Signatura electrònica del Servei d'email certificat
Data: 2015.02.19 19:19:29 CEST
Raó: Segellat de correu de Lleida.net
Lloc: Lleida


Lleida.net Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) Edifici H1 2a planta 25003 Lleida Spain

Vols més informació sobre Burofax Electrònic?

Escriu-nos des d'aquest formulari de contacte: