Validesa legal

Eficàcia Jurídica del Burofax electrònic

Què és un burofax electrònic?

És una comunicació electrònica certificada establerta per mitjans telemàtics en la qual una tercera part, aliena a la comunicació, dóna fe que s'ha produït aquesta comunicació. En els serveis que oferim a Burofax Electrònic, Lleida.net actua com a tercer de confiança, validant les nostres comunicacions electròniques via email i SMS.
Les comunicacions electròniques convencionals són fàcilment manipulables. Això suposa que sigui molt senzilla la impugnació, en un procediment judicial, d'una comunicació electrònica sense certificar.
La certificació redueix aquest risc, a l'existir una tercera part que acredita el contingut i el moment de la comunicació. I per acreditar aquest contingut, aportem un document on l'operadora de telecomunicacions Lleida.net inclou un seguit de mesures tècniques que evita la discussió sobre les dades allí contingudes. El certificat està signat digitalment per la companyia i inclou un segell de temps emès per una autoritat de certificació.

És jurídicament vinculant una comunicació electrònica certificada?

Sí. Tant l'article 24 de la LSSICE, que remet a la Llei d'enjudiciament civil, com la pròpia LEC, reconeixen als documents electrònics tant com a mitjans de prova com de notificació. Així ho reconeix el Tribunal Suprem en el seu Acte 2501/2013 de 21 de març:

"el procurador dels tribunals va obtenir l'efectiva notificació i requeriment en forma telemàtica, amb els certificats electrònics acreditatius de la pràctica d'això, emesos per un prestador de serveis de certificació."

En definitiva, una comunicació electrònica certificada (sigui SMS o email) constitueix una prova documental legítima en judici, sotmesa al règim general:

  1. Si no s'impugna, constituirà prova plena.
  2. Si s'impugna seu valor probatori, es valorarà d'acord amb el principi de la lliure convicció del jutge.

En fer l'enviament del certificat en un entorn electrònic, és possible certificar-ne la recepció?

Sí, segons l'article 28.2 de la Llei 34/2012, de l'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI *):

S'entendrà que s'ha rebut l'acceptació i la seva confirmació quan les parts a què es dirigeixin puguin tenir-ne constància

* Es presumirà que el destinatari pot tenir l'esmentada constància des de que el missatge hagi estat emmagatzemat al servidor en que estigui donat d'alta el seu compte de correu electrònic, o al dispositiu utilitzat per a la recepció de comunicacions.

I per què diem a l'entitat que certifica "proveïdor de serveis de confiança"?

Es tracta d'una figura recollida en l'article 25 de la LSSICE com aquella entitat que, aliena a les declaracions de voluntat de les parts, les arxiva, consignant data i hora de la mateixes.

I per què escollir Lleida.net com a proveïdor de serveis de confiança?

Lleida.net és la primera operadora de telecomunicacions que presta serveis com a tercer de confiança. Amb autorització de la CMT, actualment integrada en la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) des de l'any 1998, l'entitat ha estat requerida per jutjats i tribunals en centenars d'ocasions, amb la finalitat de certificar les dades d'una determinada comunicació. Això els obliga a complir totes les obligacions inherents a ostentar aquesta autorització.

D'aquesta experiència i del coneixement sobre les necessitats del client, obtenen el know-how per oferir els serveis de certificació amb la màxima qualitat i credibilitat.

A més, l'empresa està certificada en l'estàndard ISO 27001:2013 de Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació.

Marc legal internacional de referència dels serveis certificats de Lleida.net

Directiva d'autorització per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques

Lleida.net està facultada per prestar serveis de comunicacions electròniques i per negociar la interconnexió amb altres proveïdors en qualsevol lloc de la Unió Europea. Això últim és especialment rellevant per a la certificació de missatges SMS enviats a través de la plataforma de burofaxelectronico.com i, en particular, per garantir la cadena de custòdia d'aquests missatges.

Directiva sobre serveis de la societat de la informació

Els serveis de comunicacions digitals certificades de Lleida.net s'enquadren com a servei de la societat de la informació. Aquesta Directiva preveu una regulació bàsica europea per a tots els serveis de la societat de la informació prestats per empreses establertes a la Unió Europea. Entre les normes més rellevants d'aquesta Directiva que donen suport legal als serveis de Lleida.net es troba la que afirma l'aplicació de la legislació de l'Estat on està establert el prestador (Espanya, en el cas de Lleida.net). Aquesta norma proporciona la seguretat i claredat jurídica necessàries perquè Lleida.net ofereixi els seus serveis a tota la Unió Europea, en la seva condició de tercer de confiança en les comunicacions digitals que certifica. Una altra norma a destacar és la referida als contractes en línia (aplicables per exemple als contractes certificats per SMS o email) ja que obliga els estats membres a suprimir tota prohibició o restricció respecte a l'ocupació de contractes electrònics. D'altra banda, promou la seguretat jurídica perquè imposa certes obligacions d'informació per a la celebració d'aquests contractes. Així mateix, les normes comunes sobre contractes electrònics que estableix la Directiva es completen amb les de la Directiva sobre signatura electrònica que es descriu tot seguit.

Reglament sobre signatura electrònica

La signatura electrònica utilitzada en el procés de certificació de Lleida.net s'enquadra en el marc comú per a la signatura digital que estableix aquesta Directiva. A més, el fet d'utilitzar una signatura electrònica reconeguda, basada en un certificat reconegut i creada per un dispositiu segur de creació de signatura, satisfà el requisit jurídic de les firmes en relació amb les dades en forma electrònica de la mateixa manera que una signatura manuscrita satisfà aquests requisits en relació amb les dades en paper. Així mateix, tal signatura és admesa com a prova en procediments judicials en tot el mercat de la Unió Europea. També convé assenyalar que una signatura electrònica no pot ser rebutjada jurídicament pel sol fet que aquesta es presenti en forma electrònica; no es basi en un certificat reconegut; no es basi en un certificat expedit per un proveïdor de serveis de certificació acreditat i no estigui creada per un dispositiu segur de creació de signatura. Finalment i pel que fa als seus efectes jurídics internacionals o fora del territori de la Unió Europea, la Directiva estableix que els Estats membres han de vetllar perquè s'apliqui el reconeixement mutu jurídic dels certificats reconeguts i de les signatures electròniques avançades en els països tercers si es compleixen determinades condicions de fiabilitat.

Vols més informació sobre Burofax Electrònic?

Escriu-nos des d'aquest formulari de contacte: